Документы НПА

svidetel-stvo-gos-registratsii

sertif-na-strazhesertif-politsiya-kz

sertif-sakshy

ustav-too

habarshy-svid-2016

izmenenie-v-ustav-naimenovanie